top of page

Obchodné podmienky prejada zájazdov

I.  Úvod
•  prevádzkovateľom elektronického obchodu www.cktulavetopanky.com je Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky  
•  ponúka zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej len CK) v zmlysle Zákona o zájazdoch  č. 170/2018 Z. z.  
•  na všetky ponúkané zájazdy má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK  a plnú moc na predaj uvedených zájazdov
•  všetky zájazdy sú riadne poistené proti insolventnosti organizujúcej CK
•  ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná cez xml data (elektronické dáta), ktoré sa prenášaju priamo zo servra usporiadajúcej CK
•  Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu.
•  predaj zájazdov podlieha Všeobecným zmluvným podmienkam (ďalej len VZP) organizujúcej CK, ktoré zákazník obdrží spolu s návrhom zmluvy
•  objednávateľ – ZOZ môže podpisovať len osoba staršia ako 18 rokov a spôsobilá k právnym úkonom

II.  Nezáväzná objednávka, zmluva o obstaraní zájazdu, úhrada
•  nezáväzná objednávka zákazníka k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu zákazníka o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: interaktívnym formulárom na webe, telefonicky, e-mailom, osobne ...
•  na základe tohto záujmu, Mgr. Zuzana Ostrihoňová Ca Túlavé topánky overí u CK dostupnosť miest, a informuje zákazníka (telefonicky, e-mailom) o rezervácii, presnej cene a dobe, do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať
•  pokiaľ zákazník na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie ZOZ, Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky zašle zákazníkovi predzmluvne informácie a dohodne postup so zákazníkom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony
•  Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky na základe údajov poskytnutých zákazníkom vypíše ZOZ a túto spolu s VZP a certifikátom zašle zákazníkovi v podobe návrhu
•  zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh ZOZ
•  ak zákazník súhlasí so znením ZOZ, VZP, zmluvu popíše a doručí ju Mgr. Zuzane Ostrihoňovej CA Túlavé topánky (e-mail, osobne, pošta) a prevedie úhradu, zmluva zo strany objednávateľa sa stáva záväznou buď podpisom zmluvy alebo prevedením úhrady a to tým, čo nastane skôr
•  zmluva zo strany CK sa stáva záväznou,  potvrdením objednávky, v prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.

Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
•  rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu Mgr. Zuzanou Ostrihoňovou CA Túlavé topánky spolu s návrhom zmluvy (priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať Mgr. Zuzane Ostrihoňovej CA Túlavé topánky  potvrdenie banky o prevode mailom)
•  k bezhotovostnej platbe použije objednávateľ názov zájazdu, ktorý mu Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky oznámila ako identifikátor jeho platby
•  termíny úhrad vychádzajú z VZP príslušnej CK a sú vyznačené na ZOZ, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany príslušnej CKIII.  Informácie potrebné k nástupu na zájazd (ďalej pokyny)
•  informácie, ktoré sú pre klienta nevyhnutné k jeho nástupu na zájazd odovzdáva  klientovi  Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky
•  spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v ZOZ pri jej uzatváraní
•  platí pravidlo: pri zakúpení zájazdu viac ako 1 týždeň pred odletom, pokyny zasiela CK Mgr. Zuzana Ostrihoňovej CA Túlavé topánky, ktorá ihneď a bez zbytočných prieťahov tieto doručuje klientovi
•  ak je zájazd zakúpený v dobe kratšej ako 1 týždeň, pokyny CK doručí klientovi hneď po spracovaní príslušnej objednávky a Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky ich ihneď preposiela klientovi
•  o odovzdaní pokynov si Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky vedie záznamIV.  Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa (ďalej storno zájazdu)
•  storno zájazdu a jeho spoplatnenie je upravované vo VZP príslušnej CK
•  klient zasiela podpísané storno Mgr. Zuzane Ostrihoňovej CA Túlavé topánky, ktorá ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle danému touroperátorovi
•  Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky pripraví pre klienta písomný doklad o stornovaní zosumarizovaním obdržaných platieb od klienta, s vyčísleným stornopoplatkom a vyčíslenou vratkou pre klienta,  zároveň v tomto doklade objednávateľ písomne oznámi,  že vrátená zostávajúca suma mu bude prevedená na účet. Objednávateľ oznámi číslo svojho účtu, na ktorý  mu bude zaslaný zostatok zvyčajne do 7 dní od stornovania zájazdu.
•  po obdržaní storno protokolu od CK, tento zasiela klientovi               

 

V.  Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb
•  reklamáciu je potrebné zaslať písomne hneď (Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu) aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály). Objednávateľ má možnosť zaslať svoju reklamáciu:
1/  na adresu Mgr. Zuzany Ostrihoňovej CA Túlavé topánky
2/  na adresu organizujúcej CK
3/  doniesť osobne na prevádzku Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky 
•  právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je usporiadateľ zájazdu, čiže organizujúca CK. Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky po obdržaní reklamácie túto ihneď zašle CK a táto je zo zákona povinná sa k reklamácii vyjadriť ihneď, do 3 dní , maximálne do 1 mesiaca
•  reklamačný postup organizátora zájazdu je súčasťou všeobecných zmluvných podmienok, ktoré obdržal cestujúci pri uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu
•  Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky je právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie týkajúcej sa služieb ním poskytnutých
•  o vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad
•  Mgr. Zuzana Ostrihoňová CA Túlavé topánky vedie evidenciu o reklamáciách

 

Bratislava, 10.12.2019

 

*) skratky používané v týchto obchodných podmienkach:
certifikát – doklad o poistení proti insolventnosti CK
CK – cestovná kancelária, ktorá usporiadava zájazd = obstarávateľ služieb
objednávateľ –  osoba staršia ako 18 r. , právne zodpovedná
OÚ – osobné údaje
pokyny – ide o doklady, ktoré objednávateľ a spolucestujúce osoby potrebujú k nástupu na zájazd. Ide predovšetkým o vouchery (ubytovací poukaz), dopravné ceniny (na autobus resp. letenky), informácie a kontakty (dátum, čas stretnutia, odchodu, delegát, non-stop pohotovostná linka CK) ....a iné presne špecifikované v  Zák. o zájazdoch č. 170/2018 Z.z. a VZP danej CK
VZP – všeobecné zmluvne podmienky, ktorými sa upravujú vzťahy medzi CK a zákazníkom
zákazník –  osoba ktorá odoslala nezáväznú objednávku
ZOZ – zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená v zmlysle Zák. o zájazdoch č. 170/2018 Z.z.
ZOOÚ – zákon o ochrane osobných údajov

bottom of page