top of page

Obchodné podmienky CK Túlavé topánky s.r.o.

 

I. Základné ustanovenia

Obchodné podmienky objednávania a účasti na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriou  Túlavé topánky s.r.o. (ďalej len "Obchodné podmienky") platia pre všetky zájazdy organizované cestovnou kanceláriou Túlavé topánky s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka č. 91064/B, so sídlom Žltá 4, 851 07 Bratislava, IČO 47 349 808 (ďalej len „obstarávateľ" alebo "CK") a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnej požiadavky objednávateľa.

 

II. Spôsob objednávania

1. Objednávku je možné vykonať písomne na info@cktulavetopanky.com alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom zazmluvnených obchodných zástupcov (cestovné agentúry).

 

2. Po potvrdení objednávky zo strany CK je rezervácia záväzná. Pri objednaní zájazdu je klient povinný uhradiť celú čiastku, bez ohľadu na počet zostávajúcich dní do uskutočnenia zájazdu.

 

III. Zmluvný vzťah

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) obstarávateľ,
b) objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Klienti mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môžu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.

 

2. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká:
a) samotným objednaním zájazdu, čiže zmluva tak vzniká samotným objednaním zájazdu,
b) na základe písomnej Zmluvy o obstarávaní zájazdu, ktorú zazmluvnený obchodný zástupca vyplní a pošle objednávateľovi zájazdu,
c) zaplatením zájazdu.

 

IV.  Zrušenie (zmena) objednávky

1. Pred začiatkom čerpania služieb, zo strany objednávateľa a storno poplatky:

a) objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť a to písomne doporučeným listom. V prípade, že objednávateľ zruší účasť na zájazde, je povinný uhradiť obstarávateľovi nasledujúce stornopoplatky, pričom výška stornopoplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom (vrátane príplatkov), na základe doby, ktorá zostáva do stanoveného termínu nástupu na zájazd.
 

Výška stornopoplatkov:
- 45 a viac dní pred začatím zájazdu 25 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 44 až 34 dní pred začatím zájazdu 35 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 33 až 24 dní pre začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 23 až 15 dní pred začatím zájazdu 70 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 14 až 7 dní pred začatím zájazdu 80 %  z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb.
- 6 a menej dní pred začatím zájazdu 100 % z vopred stanovenej ceny objednaných služieb.

b) pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy, tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní,
c) v prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby,
d) ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

e) do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu alebo nástupu na príslušný zájazd a pod..

 

2. Pred začiatkom čerpania služieb, zo strany CK

a) v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmluvy, je CK povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
b) pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany CK, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava na pôvodné miesto, má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo na prevod tejto čiastky na úhradu iných služieb, ktoré si u CK objednal, a to bez storno poplatkov. Lehota na vrátenie zaplatenej ceny je 14 kalendárnych dní.

 

3. Počas čerpania služieb:

a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z nepredvídateľných objektívnych dôvodov, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť. V takomto prípade je CK povinná zabezpečiť náhradný program a služby zodpovedajúce čo najviac obsahu a kvalite pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené. V prípade poskytnutia služieb v nižšej úrovni CK vráti objednávateľovi sumu za neposkytnuté služby alebo poskytne objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu.  

b) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK.
c) objednávateľ nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v zmluve o zájazde, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.
d) CK neručí za nepriaznivé následky neodvrátiteľných prírodných, politických, civilných, dopravných a ďalších udalostí a stavov, ktoré nemôže CK ovplyvniť. Akékoľvek výdavky a škody, ktoré vzniknú zákazníkom z týchto príčin CK nehradí.
e) objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

 

4. CK si účtuje za každú zmenu objednávateľa paušálny poplatok 5,-EUR na osobu (poplatok 5,-EUR je účtovaný taktiež za zmenu objednaného termínu zájazdu, pokiaľ je zmena termínu zájazdu možná).

 

V. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Práva objednávateľa:

a) klient má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb, pokiaľ bez zavinenia organizátora klient dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu,
b) právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK neskôr dozvedela,
c) právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku IV. týchto Všeobecných podmienok za podmienky uhradenia vypočítanej zmluvnej pokuty,
d) právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie podľa článku IX. týchto podmienok,
e) právo na ochranu údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch pred nepovolanými osobami,
f) právo písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 14 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou Zmluvou a prehlásenie, že súhlasí so všetkými dohodnutými podmienkami účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí článok II. bod 3 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa,
g) právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení proti insolventnosti CK pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

 

2. Povinnosti objednávateľa:

a) poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK,
b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok,
c) v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí,
d) prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených,
e) pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.....),
f) riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu,
g) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu,
h) niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil,
i) zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje,
j) uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK,
k) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi.

 

VI. Práva a povinnosti CK

a) mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti CK pre prípad jej úpadku,
b) je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,CK má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom, ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. CK má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb,
c) najneskôr 5 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa zmluva o zájazde uzatvorí v čase kratšom ako 5 dní pred začatím zájazdu, poskytne CK tieto informácie a doklady objednávateľovi pri objednávke zájazdu. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve, pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd v určený termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov. CK nie je povinná poskytnúť klientovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb. CK je povinná odovzdať objednávateľovi doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti CK aj komplexného poistenia objednávateľa (len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK),
d) CK má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu (v prípade vopred známych ďalších termínov toho istého zájazdu).

 

VII. Ceny služieb

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania zájazdu vrátane 20%DPH. CK si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy.

Dokladom o rezervácii zájazdu je faktúra, ktorá je pripojená ku každému potvrdeniu rezervácie, a ktorá slúži na úhradu sumy, resp. zálohy na zájazd.

 

VIII. Platobné podmienky

1. Klient je povinný uhradiť cenu v termínoch určených v tomto článku ( článok II  bod 3 ). Ak tak neurobí, CK je oprávnená stornovať zájazd objednaný klientom. CK je v takomto prípade povinná do 3 pracovných dní od dňa, kedy využil právo storna zájazdu, odoslať klientovi písomné oznámenie o stornovaní zájazdu a vyčísliť prípadné stornopoplatky, ktoré má klient organizátorovi zaplatiť.
2. Pri úhrade zájazdu musí klient zaplatiť celú čiastku ešte pred zájazdom.
3. Klient je oprávnený uhradiť cenu za zájazd:
- bankovým prevodom v prospech účtu organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora,
- vkladom na účet organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň zloženia peňazí v banke,
- poštovou poukážkou na účet organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora,

- hotovosťou alebo platobnou kartou u zazmluvneného obchodného zástupcu.

 

IX.  Reklamácie

a) v prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava,
b) svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť výlučne písomnou formou – doporučene do CK, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie,
c) CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností,
d) CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Objednávateľ sám objedná u tretích osôb, e) pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

 

X. Alternatívne riešenie sporov

1.  Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

2.  Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

3.  Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

XI. Podmienky účasti na zájazde

a) platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz),
b) každý účastník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť,
c) každý účastník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške!
d) každý účastník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu,
e) nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd,
f) každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok (drogy)!
g) každý účastník sa zaväzuje dodržovať platné medzinárodné zákony,

h) potvrdená online objednávka zájazdu a zaplatená celá suma za zájazd.

 

XII.  Poistenie proti insolventnosti CK

Cestovná kancelária Túlavé topánky  s.r.o. má v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti Europäische Reiseversicherung AG. Na základe toho objednávateľovi vzniká právo na poistné plnenie, ak CK z dôvodu úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.
Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú ponúkané  CK Túlavé topánky s.r.o.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky vstupujú do platnosti dňom 08.08.2013. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.

2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v online katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach, zodpovedajú informáciám známym v dobe poslednej aktualizácie webovej prezentácie a CK si vyhradzuje právo ich zmeny, do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
3. Tieto podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných CK Túlavé topánky sú súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu alebo zmluvy o obstaraní zájazdu pre skupinovú klientelu. Objednávateľ samotným objednaním zájazdu v CK Túlavé topánky s.r.o. potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.
4. Objednávateľ zaslaním objednávky dáva CK v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov výslovný a neodvolateľný súhlas s tým, že CK je oprávnená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov spracovávať a uchovávať všetky informácie a osobné údaje, ktoré v súvislosti s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dobrovoľne poskytol, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé príp. prechodné bydlisko, bankové spojenie a číslo účtu (ďalej len „osobné údaje"). Objednávateľ dáva svoj súhlas na dobu neurčitú.
5. CK je zaviazaná zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. CK sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s objednávateľom.

6. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania zájazdu a nadobúda platnosť dňom jej prijatia a účinnosť dňom úhrady zálohy za zájazd. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach, neupravených touto zmluvou sa budú riešiť Občianskym zákonníkom, príp. inými platnými právnymi predpismi SR.

7. Objednávateľ samotným objednaním zájazdu v CK Túlavé topánky s.r.o. potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že zmluva je uzavretá slobodne, určite a nie za nápadne nevýhodných podmienok.    

bottom of page